Konkurs wiedzy o Polsce ,,POLSKA MOJA OJCZYZNA”

08.05.2022 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  WIEDZY O POLSCE

,,POLSKA MOJA OJCZYZNA”

 

Organizator konkursu:

 Zespół Szkół Im. Jana Pawła II w Osieku,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku

Osoby odpowiedzialne:                                                                                                           

Irena Marta Kicińska

Dorota Pszczoła

Cele konkursu:

 

 • rozwijanie zainteresowań geograficznych i wspieranie uzdolnień uczniów;
 • zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy;
 • zainteresowanie uczniów różnorodnością, bogactwem i pięknem świata przyrody;
 • kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody;
 • rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce;
 • stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa;

 

Zakres i tematyka

 

Konkurs geograficzny „Polska moja ojczyzna” swym zakresem odnosi się do treści i osiągnięć zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego przedmiotu – geografia.

 Pytania konkursowe obejmują w swym zakresie wiadomości i umiejętności przedmiotowe oraz ponadprzedmiotowe kształtowane na podstawie treści ujętych w podręcznikach zatwierdzonych przez MEN, a podanych w literaturze.

 

 

 

Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas VII– VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku .

Termin konkursu – 11.05.2022r.

 

Zasady uczestnictwa

Do konkursu zgłaszają się chętni uczniowie klas VII–VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku.  Wszyscy uczniowie rozwiązują test. Test zawiera zestaw pytań zamkniętych i otwartych, a na jego rozwiązanie uczeń ma 45 minut.                        3 uczniowie z największą ilością punktów zostaną wyróżnieni dyplomem.

Umiejętności uczniów:

Uczestnicy powinni wykazać się:

- bardzo dobrym opanowaniem wiadomości i umiejętności geograficznych zawartych w podstawie programowej;

- znajomością terminologii geograficznej;

- umiejętnością logicznego myślenia;

- umiejętnością wykonywania obliczeń;

- umiejętnością korzystania z różnych źródeł wiedzy;

 

LITERATURA:

 • Tomasz Rachwał, Roman Malarz,Dawid Szczypiński –Planeta Nowa podręcznik do geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
 • Kamila Skomoroko- Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6 szkoły podstawowej.
 • Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał - Planeta Nowa podręcznik do geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
 • Justyna Knopik, Maria Kucharska, Ryszard Przybył, Kamila Skomoroko- Zeszyt ćwiczeń dla klasy 7 szkoły podstawowej.
 • Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński- Planeta Nowa podręcznik do geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
 • Ryszard Przybył- Zeszyt ćwiczeń dla klasy 8 szkoły podstawowej.

 

 

 

Autor: I. M. Kicińska |