Konkurs wiedzy ”Tajemnice świata roślin i zwierząt"

13.05.2022 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu wiedzy ”Tajemnice świata roślin i zwierząt"

1. Cele:

 • rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów, utrwalenie i pogłębianie wiedzy i umiejętności;
 • znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych(opisywanie, porządkowanie i rozpoznawanie organizmów; wyjaśnianie zjawisk i procesów biologicznych zachodzących w wybranych organizmach i w środowisku, wyjaśnianie  zależności zachodzących pomiędzy organizmami a środowiskiem ich życia);
 • posługiwanie się  informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych;
 • rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych;
 • prezentowanie szacunku wobec istot żywych;

 

2. Zakres tematyczny Konkursu

 

Jedność i różnorodność świata roślin i zwierząt

 • tkanki roślinne - cechy adaptacyjne do pełnienia określonych funkcji;
 • mchy, paprociowe, widłakowe, skrzypowe: przedstawiciele, cechy budowy zewnętrznej, znaczenie, identyfikowanie;
 • rośliny nagonasienne: cechy budowy zewnętrznej, rozpoznawanie, znaczenie;
 • rośliny okrytonasienne: formy morfologiczne, organy i ich funkcje, modyfikacje, sposoby rozmnażania wegetatywnego, elementy budowy kwiatu - funkcje w rozmnażaniu płciowym, budowa nasiona, warunki kiełkowania, sposoby rozprzestrzeniania się nasion, adaptacje w budowie owoców do tego procesu, przedstawiciele, znaczenie;
 • tkanki zwierzęce- cechy adaptacyjne do pełnienia określonych funkcji;
 • parzydełkowce, płazińce, nicienie, pierścienice, stawonogi, mięczaki , ryby, płazy, gady, ptaki

i ssaki- środowisko życia, cechy morfologiczne, tryb życia, cechy adaptacyjne do środowiska życia, cechy wspólne, znaczenie w przyrodzie i dla człowieka;

 • identyfikowanie nieznanego organizmu jako przedstawiciela poznanej gromady bezkręgowców czy kręgowców;
 • porównywanie grup bezkręgowców i kręgowców pod względem cech morfologicznych, rozmnażania i rozwoju.

3. Uczestnictwo:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klasy V, VI, VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku

 

4. Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku.

 

5. Forma: test wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz.

 

6. Czas trwania - 45 minut.

 

7. Termin:20.05.2022r. godz. 3 lekcyjna -9.40,sala 50.

 

8. Przebieg konkursu

 

Postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających samodzielność pracy.

 

9. Literatura

 

Przygotowując się do Konkursu, wskazane jest korzystanie:

 • z podręczników szkolnych;
 • encyklopedii, leksykonów ogólnych i tematycznych.

 

Organizator: Alina Sławińska-Kanach, Dorota Pszczoła