Regulamin dowozów

 

R E G U L A M I N    D O W O Ż E N I A    U C Z N I Ó W

 

1.       Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły jest Burmistrz Miasta i Gminy Osiek. Organizator dowozów określa w planie dowozów przystanki dla autobusu szkolnego, godziny odjazdów. Listę uczniów dowożonych określa dyrektor szkoły, której uczniowie są dowożeni.

2.       Każda szkoła zobowiązana jest dostosować tygodniowy plan zajęć do terminów dowożenia uczniów.

3.       Autobus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów, po stwierdzeniu obecności wszystkich uczniów.

4.       Uczniowie każdej szkoły wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.

5.       Podczas jazdy autobusem uczniowie są pod opieką opiekuna dowozu.

6.       Opiekun dowozu jest odpowiedzialny za dowożonych uczniów: - od chwili wejścia uczniów do autobusu na wyznaczonym przystanku do chwili opuszczenia autobusu na wyznaczonym przystanku przed budynkiem szkoły, - od chwili wejścia do autobusu na wyznaczonym przystanku przed budynkiem szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez uczniów na przystanku w miejscu jego zamieszkania.

7.       Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu szkolnego oraz powracających do domu po przywozie do miejsca zamieszkania odpowiedzialność ponoszą rodzice.

8.       Opiekun jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczaniu i wypuszczaniu osób z autobusu w odpowiednich miejscach. Opiekun podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku autobusu. Kierowca autobusu zobowiązany jest w takim przypadku podejmować wspólnie z opiekunem dowozu działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom a także zminimalizowania strat materialnych.

9.       W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.

10.   Za stan techniczny pojazdu i przestrzeganie rozkładu jazdy odpowiedzialny jest kierowca autobusu.

11.   Uczniowie dojeżdżający do szkoły mają obowiązek punktualnie stawiać się na wyznaczonym przystanku.

12.   Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni.

13.   Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni mogą to zrobić dopiero po odjeździe autobusu szkolnego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

14.   Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.

15.   W autobusie prowadzony jest dziennik obecności uczniów, w którym codziennie notowany jest fakt przejazdu ucznia odrębnie w drodze do i ze szkoły. W dzienniku notowane są uwagi dotyczące pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów. O zapisach dotyczących zachowania uczniów opiekun autobusu szkolnego informuje ustnie dyrektora szkoły, w której uczeń się uczy– Dyrektor w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i wyeliminowania ucieczek ze szkoły, nadzoruje dowożenie uczniów a opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorami szkół oraz wychowawcami klas w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły.

16.   Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

17.   Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekunów.

18.   Uczniom podczas jazdy autobusem nie wolno: - wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna, - wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, - zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób, - żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym, - rozmawiać z kierowcą.

19.   Uczeń może wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego tylko za zgodą dyrektora szkoły i opiekuna dowozu na pisemną lub telefoniczną prośbę rodzica.

20.   Rodzic, który odbiera dziecko własnym środkiem transportu zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie dyrekcję szkoły i opiekuna dowozu.

21.   Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.

22.   Dyrektor szkoły, z co najmniej 2- tygodniowym wyprzedzeniem, informuje organizatora o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorem szkoły, której uczniowie są dowożeni szkolnym autobusem.

23.   Opiekunowie grup świetlicowych mają obowiązek doprowadzenia grupy do drzwi autobusu i z autobusu do drzwi szkoły.

24.   Niniejszy regulamin przedstawiony jest przez wychowawców wszystkim uczniom dowożonym oraz przez dyrektora tej szkoły rodzicom tych uczniów najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku.

25.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: - podczas trwania dowozów – opiekunowie, - w innym czasie – organizator dowozów.