IV edycja gminnego konkursu „Uzależnienia i nałogi”

20.02.2019 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli szkół z terenu gminy Osiek do udziału

w  IV edycji gminnego konkursu „Uzależnienia i nałogi”.

 

Urząd Miasta i Gminy w Osieku

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku

 Powiatowy Państwowy Inspektorat Sanitarny w Staszowie

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

 

 

 

W załączeniu

 

Regulamin

IV edycji gminnego konkursu „Uzależnienia i nałogi

dla uczniów  ze szkół

z terenu gminy Osiek

 

1. Postanowienia ogólne

1) Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie na Małe Formy Teatralne pod

hasłem „Życie bez Uzależnień”.

 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Osieku, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku, Powiatowy Państwowy Inspektorat Sanitarny

w Staszowie oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.

3) Nad poprawnością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez organizatorów.

2. Cele konkursu

1) Cel główny

Aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych poprzez stosowanie nowatorskich form działań profilaktycznych.

2) Cele szczegółowe

a) podniesienie wiedzy wśród uczniów na temat niebezpieczeństw związanych z przyjmowaniem

substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie uczestników do pogłębiania wiedzy w zakresie

profilaktyki zdrowotnej,

b) kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów,

c) kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i najbliższych,

d) pobudzenie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej wśród uczniów.

3.Uczestnicy konkursu

Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych:

I kategoria – uczniowie klas I – III szkół podstawowych,

II kategoria – uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych

III kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół  z terenu gminy Osiek.
 2. Konkurs odbędzie się w 27 marca 2019 roku.
 3. Konkurs przebiegać będzie w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria - klasy I - III, II kategoria - klasy IV - VIII  szkoły podstawowej, III kategoria - klasy GP i LO.
 4. Uczniowie klas I - III wykonują po 1  pracy plastycznej „Reklama antytytoniowa”.
 5. Uczniowie z klas IV - VIII reprezentujący poszczególne szkoły przygotują małą formę teatralną      (do 15 minut) dotyczącą wiadomości z wiedzy o uzależnieniach i nałogach.

6.    Zakres tematyczny

Tematyka   spektakli  w  sposób  oczywisty musi  nawiązywać  do  tytułu  konkursu  „Życia  bez uzależnień ”.

Prezentacja  powinna  zawierać  przekaz  perswazyjny  –  zachęcający   lub  zniechęcający            do określonych zachowań, przekaz powinien być wolny od treści niecenzuralnych.

 

      II. Kryteria udziału w konkursie

 

1) prezentacja musi posiadać formę teatralną (z wykorzystaniem dowolnej formy scenicznej np.

spektakl, psychodrama, pantomima, kabaret, dialog, monolog i in.),

2) scenariusz powinien zawierać identyfikację zagrożeń związanych z przyjmowaniem substancji

psychoaktywnych oraz propozycję ich zapobiegania,

3) liczba osób występujących w spektaklu jest dowolna,

4) scenografia, kostiumy oraz niezbędne akcesoria przygotowywane są we własnym zakresie przez

uczestników konkursu,

5) maksymalny czas trwania spektaklu – 15 min.

 

III.  ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

 

 1. Udział w konkursie może wziąć  1 uczeń z każdej ze szkół podstawowych z terenu gminy Osiek            z klas I-III – wykonując prace plastyczną. Temat pracy: „Reklama antytytoniowa” (prace należy dostarczyć do 01.03.2019 r.)
 2. Udział w konkursie mogą wziąć przedstawiciele uczniów z każdej ze szkół podstawowych z terenu gminy Osiek z klas IV-VIII – przygotowując małą formę teatralną. Tematyka spektakli w sposób oczywisty musi  nawiązywać  do  tytułu  konkursu „Życia bez uzależnień”. Prezentacja powinna zawierać przekaz perswazyjny – zachęcający lub zniechęcający do określonych zachowań, wolny od treści niecenzuralnych.

 

 1. Udział w konkursie mogą wziąć przedstawiciele uczniów z klas III PG i klas II i III LO z terenu gminy Osiek – przygotowując małą formę teatralną. Tematyka spektakli w sposób oczywisty musi nawiązywać do tytułu konkursu „Życia bez uzależnień”. Prezentacja powinna zawierać przekaz perswazyjny – zachęcający lub zniechęcający do określonych

zachowań, wolny od treści niecenzuralnych.

 

      IV. KRYTERIA OCENY:

 

1) Spektakle będą oceniane pod względem:

a) zgodności z tematem konkursu,

b) treści merytorycznej i zawartych w niej walorów o charakterze profilaktycznym,

c) wartości perswazyjnej przekazu i sposobu przekazania treści,

d) walorów artystycznych,

e) formy wykonania oraz jakości gry aktorskiej wykonawców,

f) źródło pochodzenia scenariusza.

2) Konkurs powinien inspirować do tworzenia własnych scenariuszy w oparciu o spostrzeżenia

z najbliższego otoczenia,

3) Dopuszczalne jest korzystanie z gotowych scenariuszy, bądź też ich modyfikowanie (wymagane jest podanie informacji na temat materiałów źródłowych).

 

V. KOMISJA KONKURSOWA

 

1) Organizator powołuje Komisję,

2) Komisja dokonuje formalnej i merytorycznej oceny spektakli profilaktycznych,

3) Nad prawidłowym przebiegiem pracy Komisji oraz przestrzeganiem Regulaminu czuwać będzie

Przewodniczący Komisji.

 

VI. PRZEGLĄD SPEKTAKLI

 

27 marca 2019 r. odbędzie się przegląd zgłoszonych spektakli w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

 

VII.  Poufność i przetwarzanie danych osobowych

 

1) Organizator Konkursu zobowiązuje się do stosowania zasady poufności dotyczącej pozyskanych

w ramach Konkursu danych osobowych oraz innych informacji i zobowiązuje się nie udostępniać ich

osobom trzecim, chyba że za pisemną zgodą Uczestników Konkursu,

2) Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator,

3) Przekazanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych Organizatorowi posłużą tylko do celów konkursowych. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość

ich poprawienia.

 

VIII. Nagrody

 

1) Za trzy pierwsze miejsca dla zespołów teatralnych, w poszczególnych kategoriach wiekowych,

przewidziano nagrody o zróżnicowanej wartości:

I nagroda

II nagroda

III nagroda

oraz okolicznościowe dyplomy dla opiekunów i zespołów. Fundatorem nagród dla uczestników konkursu jest GKPIRPA w Osieku

 

2. Uczniowie przyjeżdżają na konkurs z przygotowanym scenariuszem spektaklu „Życia bez uzależnień”.

3. Zgłoszenia  należy  dostarczyć   do   01  marca  2019  roku  do  pedagoga  szkolnego  Zespołu  Szkół im. Jana Pawła II w Osieku – pokój nr 200 lub do sekretariatu szkoły.

4. Konkurs odbędzie się w dniu 27. 03. 2019 roku – szkoły podstawowe godz. 8  30, szkoły ponadpodstawowe – godz. 10 00 w Sali nr 50.

5. Podsumowanie i wręczenie nagród planowane jest na  godz. 12 00.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 

 1. Różne rodzaje uzależnień.

 

 

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie.
 

Organizatorzy

                       

Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować na adres: pedagogszkolnypsp@o2.pl

 

Do wiadomości:

UMiG w Osieku

Publiczna Szkoła Podstawowa w  Pliskowoli

Publiczna Szkoła Podstawowa w  Suchowoli

Publiczna Szkoła Podstawowa w  Szwagrowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali      

GKPiRPA w Osieku

Zespół Szkół im Jana Pawła II w Osieku

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA    

w  IV edycji gminnego konkursu „Uzależnienia i nałogi”.

 

Nazwa szkoły:  ...................................................................................................................

                                                                                                                                           

Ilość uczniów biorących udział w konkursie: ……………….

 

Opiekun: …………………………………………………………………………………………………….….

 

 

                        

Data: ………..                                                                                                  …………………………..

                                                                                                                                                  Podpis dyrektora

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

 

….............................................................................................................................

 

Oświadczam że zapoznałem/łam się z regulaminem i akceptuję jego treść.

 

 

…..................................                …........................          ….............................

      (miejscowość i data)                                   (podpis uczestnika)               (podpis rodzica uczestnika)

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U Nr 133 poz.883 z 1997 roku z późniejszymi zmianami) dla potrzeb Konkursu.

 

 

…..........................................................                 …..........................................                        

                         (miejscowość i data)                                                      (podpis rodzica uczestnika)

 

.............                                                                ......................................................  

   Data                                                                                                                Podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

Autor: G. Łosin |