Drzewa i krzewy Polski

07.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cele:   

 

- rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów

- opisywanie, porządkowanie i rozpoznawanie organizmów roślinnych

      -wyjaśnianie zjawisk i procesów biologicznych zachodzących w wybranych organizmach

   i  w środowisku

- przedstawianie i wyjaśnianie zależności między organizmem a środowiskiem

      - przeprowadzanie oraz dokumentowanie obserwacji

      - interpretowanie informacji i wyjaśnianie zależności przyczynowo-skutkowych między

        zjawiskami, formułowanie wniosków

     -  przedstawianie opinii i argumentów związanych z omawianymi zagadnieniami

        biologicznymi

- wykorzystywanie różnorodnych źródeł i metod pozyskiwania informacji

- posługiwanie się podstawową terminologią biologiczną

- uzasadnianie konieczności ochrony przyrody

- prezentowanie postawy szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych

- prezentowanie postawy i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego

  z dóbr przyrody.

 

2. Zakres tematyczny Konkursu

Obejmować będzie zagadnienia z  zakresu:

 

Różnorodność i jedność roślin

1) rośliny nagonasienne  

a) cechy budowy zewnętrznej rośliny nagonasiennej na przykładzie sosny

b) rozpoznawanie przedstawicieli rodzimych drzew i krzewów nagonasiennych na podstawie cech morfologicznych

c) znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka

2) rośliny okrytonasienne

a)  formy morfologiczne roślin okrytonasiennych (rośliny zielne, krzewy, drzewa)

b) obserwacja rośliny okrytonasiennej (zdjęcia, okazy żywe) - organy i ich funkcje (korzeń, łodyga, liść, kwiat)

c) modyfikacje liści jako adaptacji roślin okrytonasiennych do życia w określonych środowiskach

d)  elementy budowy kwiatu i ich funkcje w rozmnażaniu płciowym

e) budowa nasiona  - sposoby rozprzestrzeniania się, adaptacje w budowie owoców do tego procesu

f) rozpoznawanie przedstawicieli rodzimych drzew i krzewów liściastych na podstawie cech morfologicznych

g) znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka

Ekologia i ochrona środowiska

a)odnawialne zasoby przyrody oraz propozycje racjonalnego gospodarowania tymi zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju

Zagrożenia różnorodności biologicznej

a)  wpływ człowieka na różnorodność biologiczną

b) ochrona różnorodności biologicznej

c) formy ochrony przyrody w Polsce

 

3. Uczestnictwo

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V-VIII  Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku.

 

4. Organizator: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku

 

5. Forma: test  zawierający 23 zadania (jednokrotnego wyboru,  na dobieranie, krótkiej i dłuższej odpowiedzi)

                      

6. Czas trwania: 45 min

     

7. Termin: 28. 05. 2019r. (sala biologiczna - 50), godz. 9.50

 

 8. Przebieg Konkursu

 

 Postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach

 zapewniających samodzielność pracy, pod nadzorem Komisji Konkursowej w składzie:

 przewodniczący, z/ca przewodniczącej i członek. Uczestnicy pracują z testem

 indywidualnie.

 

9. Kryteria oceniania

 

  Maksymalnie z testu można uzyskać 80pkt.

  W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przewidziana jest dogrywka.

 

10. Nagrody

Organizatorzy przewidują nagrody za I, II, III miejsce.

 

11. Literatura:

 

  •  podręczniki szkolne
  • encyklopedie, leksykony ogólne i tematyczne
  • czasopisma ekologiczne
  • atlasy i przewodniki
  • inna dostępna literatura

 

Autor: Alina Sławińska–Kanach |