Ja i moja kultura

28.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizatorzy:

wicedyrektor - Ewelina Świątkiewicz-Maj, 

pedagog szkolny - Joanna Jur,

n-le - Paulina Glica i Grażyna Łosin

z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

 

II. Cele:

  • propagowanie wzorców kulturalnego zachowania się,
  • uwrażliwienie na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych: w towarzystwie rówieśników, wobec osób starszych zarówno w domu, jak i w miejscu publicznym, w sytuacjach towarzyskich, jak i oficjalnych,
  • wychowanie do respektowanie zapisów statutu szkoły,
  • wyrabianie szacunku dla siebie i innych; 
  • przestrzeganie norm społecznych i zasad kultury.

 

Ze względu na dysproporcje wynikające z wieku oraz możliwości rozwojowych uczniów konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

1)  I przedział wiekowy: klasy I-III szkoły podstawowej

2)  II przedział wiekowy: klasy IV-VIII szkoły podstawowej

 

III.  Termin konkursu - 11.12.2019 r.

1. Prace plastyczne przygotowane przez uczniów na zajęciach plastyki z klas I - III należy składać do: 09.12.2019 r. do pedagoga szkolnego.

2. Zgłoszenia zespołów konkursowych z klas IV – VIII należy składać do: 09.12.2019 r. do pedagoga szkolnego.

 

IV. Zasady konkursu:

Kategoria I

- klasy: I – III

Uczniowie z klas I-III wykonują na zajęciach plastyki prace plastyczne na temat:  „Jak zachować się kulturalnie?”.

  1. Format papieru i technika pracy dowolna.
  2. Wszystkie prace plastyczne muszą być na odwrocie opisane: imię i nazwisko, nazwa szkoły i klasa.

 

Kategoria II

- klasy: IV - VIII

 1. Wychowawcy klas IV-VIII  wytypują po 1 przedstawicielu z poszczególnych klas IV – VIII, którzy będą brali udział w konkursie.

2. Wiedza uczniów z zakresu dobrego wychowania będzie sprawdzana w formie testu zawierającego 25 pytań typu zamkniętego i otwartego z zakresu tematyki kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych.

 

V.  Kryteria oceny

Kategoria I

- klasy: I - III

Komisja konkursowa spośród zebranych prac wyłoni 3 zwycięzców, którzy uzyskali największą ilość punktów. Ocenie podlegać będzie estetyka pracy i zgodność z hasłem przewodnim konkursu (0-3pkt),

 

 

Kategoria II

- klasy: IV - VIII

Komisja konkursowa po sprawdzeniu testów wyłoni 3 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów.

Ocenie podlegać będzie poprawność odpowiedzi (0-1pkt).

 

VI. Komisja konkursowa:

dyrektor Małgorzata Kunowska,

pedagog szkolny - Joanna Jur,

n-le - Paulina Glica i Grażyna Łosin


VII. Nagrody:

Uczniowie, którzy uzyskają największa ilość punktów otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe (po 3 uczniów z poszczególnych kategorii wiekowych).