Klub Turystyki Górskiej

Klub istnieje od 1990 roku, kiedy został zorganizowany pierwszy rajd w Beskid Sądecki. Opiekunem od początku działania klubu jest nauczyciel wychowania fizycznego Robert Pyka.

 

 

 

 Kultura fizyczna to wyraz określonej postawy wobec własnego ciała, świadoma i aktywna troska o swój rozwój, sprawność i zdrowie oraz umiejętność organizowania i spędzania czasu z największym pożytkiem dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Turystyka jest ważnym elementem składowym kultury fizycznej.

Turystyką w szerokim znaczeniu nazywamy całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej człowieka związanych z dobrowolną, czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia oraz z wejściem w styczność osobistą z odwiedzanym środowiskiem. W wąskim znaczeniu wyróżnić można podstawowe cele w turystyce: rekreacyjny, poznawczy, zdrowotny i wychowawczy.

Wszechstronność turystyki mieści w sobie wielorakie wartości, wykorzystana powinna być najpełniej w szkolnictwie i profilaktyce zdrowotnej. Turystyka uprawiana w połączeniu z krajoznawstwem stanowi wyższy szczebel wtajemniczenia turystycznego.

Turystyka kwalifikowana natomiast jest najwyższą formą specjalizacji w wybranej dyscyplinie turystycznej. Nauczyciele wychowania fizycznego z racji przygotowania zawodowego, zdobywanego na uczelni, predestynowani są szczególnie do roli krzewicieli technik turystyki kwalifikowanej, czyli takiej ,  której uprawianie wymaga pewnego poziomu sprawności fizycznej, umiejętności w zakresie terenoznawstwa oraz niekiedy formalnych uprawnień posługiwania się sprzętem. Na ogół jest to turystyka wędrowna, lub pobytowo-wędrowna z noclegami w namiotach lub w schroniskach, a ze względu na program niekonwencjonalna, odkrywcza, aktywna. Jest to turystyka pełnego kontaktu z odwiedzanym środowiskiem, wysiłku fizycznego i ryzyka. Te cechy nie wykluczają oczywiście wartości poznawczej i kontemplacyjnej.

        Celem działalności turysty kwalifikowanego jest wypoczynek,  rekreacja doskonalenie zdrowia, wydolności i sprawności fizycznej oraz wszechstronne poznanie kraju Turystyka kwalifikowana najbardziej zbliża człowieka do przyrody i tym samym najskuteczniej regeneruje jego siły psychofizyczne. To najdoskonalsza forma świadomie i celowo uprawianej turystyki.  Kwalifikowane formy działalności turystycznej, są tymi, które nauczyciel wychowania fizycznego powinien umieć popularyzować najlepiej, łączą się one bowiem ściśle z teorią i metodyką wychowania fizycznego, teorią sportu, pedagogiką i psychologią wychowania fizycznego i sportu oraz wiedzą o organizmie ludzkim.

Do dyscyplin turystyki kwalifikowanej zaliczyć należy: turystykę pieszą nizinną i górską, narciarską, kolarską, kajakową, żeglarską, imprezy na orientację i turystykę campingową.

 

CELE

Program skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, którzy chcą uprawiać jedną z dyscyplin turystyki kwalifikowanej-pieszą turystykę górską, a przez to:   

·                    poprawić wydolność i sprawność fizyczną organizmu

·                    zaspokoić potrzeby zdrowotne organizmu

·                    zapobiegać hipokinezji i hartować organizm    

·                    zapobiegać chorobom cywilizacyjnym

·                    rozwijać umiejętności techniczne i wiedzę o poruszaniu się w terenie

·                    wzbogacić wiedzę o kraju

·                    obudzić zainteresowania turystyczne i krajoznawcze

·                    wyzwolić aktywność, samodzielność i odpowiedzialność za siebie i innych

·                    kształtować postawy społeczne, patriotyczne i obywatelskie

·                    wykształcić umiejętności organizacji czynnego wypoczynku

·                    kształtować postawy proekologiczne i wrażliwość na piękno

·                    kształtować pozytywne cechy charakteru

·                    popularyzować turystykę

·                    zdobywać Górską Odznakę Turystyczną

 

W okresie 26 lat odbyło się 74 wielodniowych wypraw, oraz kilkadziesiąt wycieczek jednodniowych, w których wzięło udział 615 uczniów. Przeszliśmy łącznie ok.3450 kilometrów. Wędrowaliśmy przez: Bieszczady, Pieniny, Beskid Sądecki i Niski, Gorce, Masyw Babiej Góry, Tatry, Góry Świętokrzyskie, Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. Imprezy te były przeprowadzane zgodnie z regulaminem wycieczek i rajdów, oraz z zasadami bezpieczeństwa i przepisami poruszania się grup wycieczkowych na terenie parków narodowych. Każdy rajd poprzedzają spotkania mające na celu staranne przygotowanie do uczestnictwa w turystyce kwalifikowanej. Są to: przygotowanie ekwipunku, analiza tras wycieczek, studiowanie map i przewodników, pokazy slajdów, mentalne przygotowanie do podjęcia wysiłku w kontakcie z przyrodą. Przeprowadzane są rozmowy z rodzicami.  Każdy rajd to osobna, zamknięta impreza realizowana w ramach programu. Jako nauczyciel wychowania fizycznego mam możliwość starannego doboru uczestników pod względem stanu zdrowia, kondycji i indywidualnych predyspozycji.

 

Po każdej wyprawie przeprowadzane są rozmowy z uczestnikami i ich rodzicami. Wnioski i sugestie uwzględnia się przy planowaniu kolejnych rajdów. Prawie na każdej z tych imprez młodzież zdobywa odznaki GOT. Na wszystkich wykonuje się fotografie do gazetek ściennych, zbiorów prywatnych i kroniki wypraw klubowych. Na trzechrajdach opiekun nakręcił 2-godzinne filmy video, które po powrocie służą jako materiał szkoleniowy i stanowią sympatyczną pamiątkę.

Opiekun klubu na bieżąco prowadzi kronikę wypraw klubu.   

 

 

SPODZIEWANE  EFEKTY

  • Podniesienie poziomu wydolności organizmu
  • Opanowanie podstawowych technik piechura
  • Poznanie wybranego regionu geograficznego o wybitnych walorach krajoznawczych
  • Obudzenie wewnętrznej potrzeby uprawiania turystyki i rozumienie celów jej uprawiania
  • Umiejętność organizowania czynnego wypoczynku dla siebie i rówieśników
  • Zaspokojenie potrzeby biologicznego minimum aktywności ruchowej
  • Zdobycie Górskiej Odznaki Turystycznej
  • Uprawianie wędrówek górskich po zakończeniu nauki w szkole
  • Zrozumienie walorów zdrowotnych i wychowawczych uprawiania turystyki pieszej
  • Uświadomienie, że turystyka kwalifikowana jest częścią kultury fizycznej
 

            Opiekun Klubu Turystyki Górskiej składa w tym miejscu wszystkim, którzy wędrowali z klubem wyrazy szacunku i sympatii. Ahoj przygodo!!!

 

Z turystycznym pozdrowieniem - Robert Pyka