Konkurs ENGLISH AROUND US

06.05.2021 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu „ENGLISH AROUND US”

Cele konkursu:

  • Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim
  • Motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez działania artystyczne
  • Promowanie nauki języka angielskiego
  • Stwarzanie możliwości współzawodnictwa

Organizator:

Organizatorem konkursu lingwistyczno-językowego jest Magdalena Pisarska, nauczyciel języka angielskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku.

 

Czas trwania konkursu:

Konkurs rozpoczyna się 06 maja 2021 r., a kończy się 31 maja 2021 r.

 

Warunki uczestnictwa:

1.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 4-6 PSP (I grupa wiekowa) i 7-8 PSP (II grupa wiekowa)
2.Uczestnik samodzielnie przygotowuje pracę (technika dowolna) zawierającą autentyczne materiały anglojęzyczne np. nagłówek prasowy z tytułem programu, fragment ulotki reklamowej z napisem „sale” itp.
3.Praca musi zawierać tytuł „ English around us”.

 

Termin i warunki dostarczania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 31.05.2021 pani Magdaleny Pisarskiej.

Prace powinny być opisane według podanego wzoru:
Imię i nazwisko ucznia, klasa
„ENGLISH AROUND US”

 

Zasady przyznawania nagród:

Ocenianiu podlegać będzie estetyka , oryginalność formy wykonania oraz poprawność treści w języku angielskim. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja, w skład której wchodzić będą nauczyciele języków obcych zostaną  wybrane najlepsze prace, które zaprezentowane zostaną na korytarzu Publicznej Szkoły Podstawowej. Dla uczestników przewidziane są również drobne upominki.

Informacja o wyniku konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły.

 

Autor: M. Pisarska |