ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku,

ul Wolności 24, 28-221 Osiek

a w jego imieniu - Dyrektor

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iodosiek@compumix.pl oraz dane adresowe administratora

 

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) o Ochronie Danych Osobowych informujemy, iż:

 

  1. Pani/Pana/ucznia/absolwenta dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących oświaty (a w szczególności ustawy z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej) - wyłącznie przez osoby lub podmioty uprawnione (upoważnione) w pełnej zgodzie z aktualnymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych
  2. Dane osobowe mogą być przekazywane podległym podmiotom lub podwykonawcom w celu prawidłowej realizacji zadań ustawowych i zleconych
  3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną
  4. Posiada Pani/Pan pełne prawo wglądu do treści swoich danych osobowych / ucznia / absolwenta, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania
  5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którego aktualne dane kontaktowe podawane będą na stronie internetowej administratora danych
  6. Podanie danych osobowych w zakresach zawartych w przepisach prawa dotyczących funkcjonowania szkół i praw pokrewnych jest obligatoryjne a w pozostałych - jest dobrowolne