POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

W NASZEJ SZKOLE

 

 

POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ UDZIELAJĄ:

 • specjaliści – pedagodzy, psycholog, logopeda, pedagodzy specjalni, nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne
 • wychowawcy
 • nauczyciele
 • dyrekcja

 

 

Z CZYJEJ INICJATYWY UDZIELANA JEST POMOC

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana może być z inicjatywy: samego ucznia, jego rodziców, dyrektora, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty - prowadzących zajęcia z uczniem, higienistki szkolnej, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej, pomocy nauczyciela, nauczyciela/specjalisty wspierającego organizację kształcenia specjalnego, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, innej instytucji lub podmiotu działających  na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Na terenie szkoły funkcjonuje ,, Anonimowa skrzynka na sygnały”, która ma służyć wzmocnieniu współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą.

 

 

NA CZYM POLEGA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA?

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku/uczniowi/wychowankowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych   i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych  i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu danej placówki oraz w środowisku społecznym.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom/uczniom.

 

 

JAKIE SĄ FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ?

Formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są zróżnicowane:

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia – dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

Zajęcia specjalistyczne:

 • korekcyjno-kompensacyjne – dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • logopedyczne – dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych
 •  rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – rodzaj zajęć specjalistycznych dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym
 • rewalidacyjne – dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym

Porady i konsultacje – dla  uczniów, rodziców  i nauczycieli

Szkolenia –dla rodziców i nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

ZADANIA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Nadrzędnym zadaniem  pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

Zadaniem pedagoga specjalnego jest koordynowanie ewaluacji udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanie spotkań ze specjalistami dla uczniów, rodziców i nauczycieli, organizowanie spotkań z rodzicami w ramach pedagogizacji rodziców oraz prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym (w tym porady i konsultacje).

Psycholog szkolny pomaga nauczycielom zrozumieć sytuację ucznia, jest mediatorem pomiędzy uczniem i nauczycielem, wspomaga nauczyciela w nowych formach pracy, mających swoje źródło w psychologii, konsultuje trudności uczniów i wypracowuje odpowiednie rozwiązania dla danej sytuacji.

 

WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ

Szkoła współpracuje z poradnią:

Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Staszowie

Adres: 28-228 Staszów, ul. Koszarowa 7

telefon: (15) 864 37 59

 

Filia w Połańcu

Adres: 28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 23

telefon: (15) 865 01 30.

 

 

 

 

HARMONOGRAM POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

Publiczna Szkoła Podstawowa

rok szkolny 2023/2024

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Psycholog – Martyna Sojda – Kabata

11.00 - 15.00

 

9.15 - 14.15

 

 

Pedagog szkolny – Joanna Jur

9.00 – 11.30

8.30 – 11.30

9.00 – 10.30

 

 

Pedagog szkolny – Beata Domagała

10.20 – 11.20

12.20 – 13.20

 

 

 

Pedagog specjalny – Joanna Jur

 

 

10.30 – 11.30

8.30 – 12.00

8.30 – 9.00

Logopeda – Joanna Jur

11.30 – 13.00

 

11.30 – 12.00

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące

rok szkolny 2023/2024

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Psycholog – Martyna Sojda – Kabata

11.00 - 15.00

 

11.00 - 14.15

 

 

Pedagog szkolny – Ewelina Świątkiewicz -Maj

12.00 – 13.00

 

12.00 – 13.00

 

 

Pedagog specjalny – Ewelina Świątkiewicz -Maj

13.00 – 14.00

 

13.00 – 14.00

 

 

 

 

 

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

W naszej szkole znajduje się kilka ciekawych pomieszczeń przeznaczonych do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 • gabinet psychologa i pedagoga szkolnego/specjalnego – sala nr 28.

   

 • gabinet zajęć specjalistycznych – stworzony w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”,  który zgodnie z jego założeniami przyczyni się do przezwyciężania występujących trudności szkolnych i innych problemów wśród dzieci i młodzieży. Wyposażenie gabinetu pozwoli uczniom i specjalistom zajęć: rewalidacyjnych, logopedycznych, dydaktyczno – wyrównawczych, rozwijających umiejętność uczenia się, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, psychologicznych, korekcyjno – kompensacyjnych na prowadzenie interesujących lekcji i spotkań z uczniami. W gabinecie znajdują się sprzęty i pomoce dydaktyczne tworzące klimat sprzyjający nauce poprzez zabawę.

   

 • pracownia sensoryczna dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych - sala wyposażona w nowoczesną interaktywną podłogę, zapewnia atrakcyjną naukę, zaczynając od prostych czynności poprzez naukę koncentracji opartą na analizatorze wzrokowo-kinestetycznym do bardziej skomplikowanych. Stanowi niezastąpioną pomoc merytoryczną dla nauczycieli

   

 • sala terapeutyczna, która służy uczniom zarówno do pracy, nauki, jak i zabawy. W jej wyposażeniu  jest zestaw tzw. elementów miękkich. Do projektu zostały włączone również elementy aromatoterapii oraz muzykoterapii (słuchanie dźwięków przyrody, śpiewu ptaków, odgłosu lasu itp.). 

   

 • sala nr 48 zaopatrzona w nowoczesny sprzęt firmy Samsung i nowe programy edukacyjne do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do wykorzystania dla nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych, wyrównawczych i innych.

 

 

 

 GDZIE UZYSKAĆ POMOC POZA SZKOŁĄ?

Każdy człowiek ma swoje prawa. Dzieci są bardziej narażone na doznawanie krzywdy niż dorośli, dlatego chronią je szczególne prawa. Młode osoby mają także szczególne potrzeby, których realizację również gwarantuje prawo.

 

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 

RÓŻNE PROBLEMY, RÓŻNE ROZWIĄZANIA.

Telefon 116 111 działa przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 12:00 - 2:00, można także zarejestrować się na stronie https://116111.pl/ oraz napisać wiadomość e-mail.

 

ZASADY ABCD FUNKCJONOWANIA TELEFONU 116 111:

 • Anonimowo - dzwoniąc, nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska ani adresu zamieszkania;
 • Bezpłatnie - połączenie jest bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych;
 • Chętnie - konsultanci 116 111 gotowi są rozmawiać o każdej ważnej sprawie. Jeśli będzie to potrzebne, mogą umówić się na kolejną rozmowę;
 • Dyskretnie - wszystko, o czym  powiesz lub napiszesz, zostanie między Tobą a konsultantami 116 111. Jeśli poprosisz o pomoc w rozwiązaniu Twoich problemów lub zgodzisz się na to, żeby Ci pomóc – konsultanci 116 111 zajmą się tym.

 

KIM SĄ KONSULTANCI TELEFONU 116 111?

To grupa pedagogów i psychologów dyżurujących przy Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Każdy ma doświadczenie w pracy z osobami w trudnych sytuacjach życiowych i potrzebującymi pomocy. Potrafią słuchać i rozumieją młodych ludzi.

Pomagają dzieciom i młodzieży rozmawiając o sprawach dla nich ważnych i trudnych. Nie dają gotowych rad i rozwiązań. Razem z rozmówcami zastanawiają się, co mogą zrobić, by przezwyciężyć kłopoty i problemy. 

 

NA JAKI TEMAT MOŻNA POROZMAWIAĆ LUB NAPISAĆ?

 • skontaktuj się w chwili, gdy potrzebujesz wsparcia i rozmowy o tym, co jest dla Ciebie ważne lub sprawia Ci kłopot;
 • możesz porozmawiać o przyjaźni, miłości, kontaktach z rodzicami, czy problemach w szkole;
 • czujesz złość, smutek, zniechęcenie, żal - podziel się tym, co właśnie przeżywasz;
 • dojrzewasz i masz związane z tym pytania;
 • doświadczasz przemocy lub jesteś w niebezpiecznej sytuacji;
 • jest jakiś inny problem, którym chcesz się podzielić.

 

Konsultanci 116 111 czekają na Twój telefon!

Nie będą Cię oceniać ani pouczać. Wysłuchają Twojego problemu i razem z Tobą zastanowią się nad najlepszym jego rozwiązaniem!

 

 

 

 

Galeria zdjęć

1a.JPG
1c.JPG
2a.JPG
2b.JPG
2c.JPG
2e.JPG
3a.JPG
3b.JPG
3c.JPG
3d.JPG
4a.JPG
4b.JPG
4c.JPG