HISTORIA SZKOŁY

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku obejmuje Publiczne Przedszkole, Publiczną Szkołę Podstawową, Publiczne Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Zasadniczą Szkołę Zawodową i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. W takim kształcie Zespół jest placówką młodą, bowiem powstał w roku szkolnym 2008/2009 z wielu jednostek, które
na mocy uchwały Rady Miasta i Gminy w Osieku zostały włączone
do istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, przyjęły jego imię oraz wspólną nazwę – Zespół Szkół.

            Historia szkoły i wchodzących w jej skład jednostek jest dość burzliwa. Szczupłość materiałów źródłowych nie pozwala dokładnie umiejscowić początków szkolnictwa
w Osieku. Poprzez analogię należy przypuszczać, iż pierwsza szkoła powstała
w miejscowości z chwilą założenia parafii i była tzw. szkołą parafialną. „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego” podaje, że w 1649 r. w Osieku istniały dwie szkoły, zapewne katolicka i żydowska.

            W okresie zaborów istniała tu placówka pod nazwą „Naczalnyje uczyliszcze”, przekazująca podstawy wiedzy, w której, zgodnie z polityką zaborcy, uczniów poddawano rusyfikacji. Wprowadzono rosyjskie podręczniki, językiem wykładowym był język rosyjski,
a naukę języka polskiego znacznie ograniczono. Lekcje odbywały się nieregularnie w porze jesienno – zimowej, w nieogrzewanym, wynajętym pomieszczeniu. Przyczyną tego była bardzo zła sytuacja materialno – bytowa mieszkańców miasteczka. W drugiej połowie XIX wieku właściciele okolicznych włości ufundowali nowy, drewniany budynek, w którym mogły uczyć się dzieci. W budynku znajdowały się dwie sale lekcyjne i mieszkanie
dla kierownika szkoły. Został nim J. Piecuch, który pracował w szkole aż do przejścia
na emeryturę.

            W okresie międzywojennym w Osieku funkcjonowała szkoła powszechna trzeciego stopnia obejmująca klasy I – VII, której kierownikiem do końca lat 30 – tych był J. Piecuch,
 a po jego odejściu na emeryturę kierownictwo objął J. Surówka. Szkoła nadal borykała się
z problemami lokalowymi, brakowało sal dla funkcjonujących siedmiu klas, dlatego wynajmowano pomieszczenia w prywatnych domach. Poprawa warunków lokalowych nastąpiła z chwilą wybudowania przez Żyda o nazwisku Erlich domu z przeznaczeniem
na izby lekcyjne.

W czasie II wojny światowej drewniany budynek szkoły spłonął, a wraz z nim wszelka dokumentacja szkolna. Nauka została przerwana, ale na krótki czas, bowiem nauczyciele zorganizowali dla dzieci tajne nauczanie.

            Po wojnie szkoła podstawowa działała w oparciu o wynajmowane mieszkania (u Jana Kopcia, Erlicha, Józefa Ziółkowskiego). Pierwszym kierownikiem szkoły został Jan Świech, a wśród nauczycieli należy wymienić: Teodorę Gawryś, Kazimierę Drzymalską, Matyldę Telatyńską. W ramach zwalczania analfabetyzmu w Osieku były zorganizowane zajęcia
dla dzieci i młodzieży, a także wieczorowe kursy dla dorosłych, udokumentowane świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. W 1952 r. rozpoczęto budowę dużego, jak
na ówczesne czasy, dwukondygnacyjnego budynku szkolnego. Dzięki zaangażowaniu władz
i dużej pomocy mieszkańców Osieka nowy obiekt został oddany do użytku w 1958 r.
i pełni swoją funkcję po dziś dzień.

            Po odejściu na emeryturę Jana Świecha w 1957 r. kierownictwo objął Feliks Król.
W 1972 r. przemianowano placówkę na Szkołę Gminną w Osieku, a jej dyrektorem został Winicjusz Król, który pracował na tym stanowisku do 1977 r. Dzięki niemu przy szkole podstawowej została zorganizowana Szkoła Przysposobienia Rolniczego, przemianowana nieco później na dwuletnią Zasadniczą Szkołę Rolniczą, dającą podstawę do ukończenia trzyletniego technikum rolniczego.

            W 1973 r. nastąpiła zmiana podziału administracyjnego gminy, w związku z czym objęto administracją szkolną okoliczne wsie, efektem czego była zwiększona liczba uczniów dowożonych do szkoły w Osieku. W tym czasie dyrektorem Szkoły Podstawowej był Stanisław Oleszek.  Powołano Gminny Inspektorat Oświaty w Osieku, który miał swą siedzibę w budynku szkoły, pierwszym inspektorem został Władysław Kołek, a jego następcą Marian Lipka.

            W tym czasie zmienił się dyrektor szkoły, został nim Józef Chmielowiec
oraz zwiększyła się liczba uczniów (ponad 400). W związku z rosnącą ilością uczniów pojawiła się potrzeba rozbudowy bazy lokalowej, dlatego władze gminy zadbały
o wybudowanie kolejnego obiektu – budynku przedszkola z przeznaczeniem części sal i sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej. Został on oddany do użytku w 1990 r. Obecnie mieści się tam przedszkole oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury.

                        Władze Osieka zmierzały do rozbudowy struktur oświatowych w gminie
i podjęły starania o utworzenie Liceum Ogólnokształcącego. Zostało ono powołane
do istnienia w 1992 r., a 1 IX 1992 r. pierwszy rocznik uczniów rozpoczął w nim naukę. Liceum wraz ze Szkołą Podstawową weszło w skład utworzonego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, którego pierwszym dyrektorem został Józef Chmielowiec, zaś kolejnym Stefan Nowak. Szkoła borykała się z problemami lokalowymi, dlatego podjęto decyzję
o budowie nowoczesnego obiektu. Kamień węgielny został położony jesienią 1993 r.,
a wiosną 1994 r. rozpoczęły się prace budowlane. Obiekt został oddany do użytku 2 IX 1998 r. w czasie uroczystości połączonej z nadaniem Zespołowi Szkół Ogólnokształcących imienia Jana Pawła II i przekazaniem sztandaru.

            W związku z reformą oświaty powstało w Osieku jedyne w gminie gimnazjum, które otworzyło swoje podwoje dla uczniów 1 IX 1999 r. i funkcjonowało samodzielnie
do 2001 r. Dyrektorem Publicznego Gimnazjum został Stefan Nowak.

            W latach 2000 – 2001 władze gminy i społeczność lokalna intensyfikowały starania zmierzające do ufundowania pomnika patrona szkoły. Pomnik stanął przed budynkiem
w maju 2001 r., a 17 V  został uroczyście odsłonięty i poświęcony.

            W roku szkolnym 2001/2002 nastąpiła kolejna reorganizacja szkół w Osieku.
Do Zespołu Szkół Ogólnokształcących obejmującego Publiczne Przedszkole, Publiczną Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące zostało włączone Publiczne Gimnazjum. Dyrektorem Zespołu został Stefan Nowak, zaś wicedyrektorami: Alicja Błąk – ds. przedszkola, Stanisława Rusek – ds. szkoły podstawowej, Małgorzata Zugaj – ds. gimnazjum, Sabina Jeznach – ds. liceum ogólnokształcącego i szkoły zawodowej.

            Po zmianach organizacyjnych z dniem 1 IX 2003 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących uległ rozwiązaniu i wyodrębniły się samodzielne jednostki: Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum oraz powstał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II obejmujący Liceum Ogólnokształcące i Zasadniczą Szkołę Zawodową. Stanowisko dyrektora objęły: w Publicznym Przedszkolu – Lucyna Wiraszka, w Publicznej Szkole Podstawowej – Stanisława Rusek, w Publicznym Gimnazjum – Irena Marta Kicińska, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małgorzata Kunowska.

W wyniku starań dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oferta szkoły wzbogaciła się o Zaoczne Liceum Ogólnokształcące (wygasające), które przekształciło się
w Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Władze gminy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, podjęły starania o poszerzenie bazy lokalowej szkół o obiekt sportowy, dzięki którym 4 IX 2006 r. położono kamień węgielny i wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowoczesnej, pełnowymiarowej hali sportowej. Została ona oddana do użytku 13 IX 2007 r.

Obecnie kompleks budynków stanowi siedzibę Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, powołanego do istnienia Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 V 2008 r. Wówczas stanowisko dyrektora objęła Irena Marta Kicińska, zaś na wicedyrektorów zostały powołane:
w Publicznym Przedszkolu – Lucyna Wiraszka, w Publicznej Szkole Podstawowej – Stanisława Rusek, w Publicznym Gimnazjum – Agnieszka Kasprzyk, w Liceum Ogólnokształcącym, Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz Zaocznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym – Anna Bojarska.

            Po kolejnym przeprowadzonym konkursie stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku od 01 II 2016 r. objęła Małgorzata Kunowska, zaś na stanowiska wicedyrektorów zostały powołane: w Publicznym Przedszkolu – Lucyna Wiraszka,  w Publicznym Gimnazjum – Ewelina Świątkiewicz – Maj, w Publicznej Szkole Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącym i Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych – Anna Bojarska.

            Rok szkolny 2018/2019 przyniósł w polskiej oświacie duże zmiany, bowiem wówczas w związku z reformą uległy wygaszeniu gimnazja, w tym Publiczne Gimnazjum w Osieku, którego ostatni rocznik absolwentów w dniu 19 VI 2019 r. odebrał świadectwa ukończenia szkoły.

W związku z wygaszeniem jednego z typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku zmniejszyła się liczba stanowisk kierowniczych i od roku szkolnego 2019/2020 decyzją dyrektor Małgorzaty Kunowskiej funkcję wicedyrektorów pełnią: Lucyna Wiraszka i Ewelina Świątkiewicz – Maj.

             

           

           

 

 

(Źródła informacji: Barański P., Miasto i gmina Osiek, Oficyna Wydawnicza Apla, Krosno 1999; uchwały Rady Miejskiej w Osieku, kroniki szkół, źródła własne)