Wiedzy o regionie

07.06.2021 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu wiedzy o regionie

 

 

Cel główny:  przygotowanie uczniów do systematycznego  

                       pogłębiania wiedzy o regionie, rozwijanie

                       faktycznego zainteresowania uczniów 

                       problemami najbliższego środowiska.

                       Rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów.

 

 

 

Cele szczegółowe:

 

Uczeń:

 • określa położenie swojego regionu geograficznego na mapie Polski;
 • przedstawia źródła informacji o swoim regionie;
 • charakteryzuje środowisko przyrodnicze własnego regionu;
 • poznaje charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt;
 • przedstawia skutki niewłaściwej eksploatacji zasobów przyrody;
 • wskazuje formy ochrony przyrody w najbliższej okolicy;
 • przedstawia przyrodnicze i kulturowe walory własnego regionu;
 • wykazuje zależności między elementami środowiska geograficznego na podstawie obserwacji terenowych przeprowadzonych w wybranym miejscu własnego regionu;
 • prezentuje główne cechy struktury demograficznej i gospodarki własnego regionu;
 • przewiduje następstwa rozwoju gospodarczego swojego regionu;
 • rozbudza zamiłowanie do turystyki i czynnego wypoczynki oraz wykazuje postawę proekologiczną.

 

 

2. Zakres tematyczny Konkursu

 1. Gdzie jest położona moja miejscowość?
 2. Opisujemy krajobraz najbliższej okolicy.
 3. Poznajemy skały i gleby naszego regionu.
 4. Fauna i flora regionu. Osobliwości przyrodnicze.
 5. Negatywny i pozytywny wpływ człowieka na środowisko.
 6. Formy ochrony przyrody występujące w najbliższej okolicy.
 7. Ciekawe miejsca kulturowe, budownictwo dawniej a dziś.

 

 

 

3. Uczestnictwo.

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klasy VIa, VIb, VIIa, VIIb  Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku                     

 

4. Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku                     

 

5. Czas trwania: 30 min

     

6. Forma: test

 

7. Termin:  09.06.2021 ( 9.40 - 3 godz. lekcyjna) -sala 50

 

8. Przebieg Konkursu

 Postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach

 zapewniających samodzielność pracy.

 

 9. Literatura:

 

Przygotowując się do Konkursu, wskazane jest korzystanie:

 

 • z podręczników szkolnych
 • encyklopedii, leksykonów ogólnych i tematycznych
 • Internetu

 

 

Autor: Mieczysława Misiak, Alina Sławińska-Kanach |