HARMONOGRAM rekrutacji do klas I szkół ponadpodstawowych

05.05.2022 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO KLAS I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ

 IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (podpisane przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. do godz. 15.00

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (podpisane przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz.15.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 15 lipca 2022 r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) wskazanych w oświadczeniach.

do 20 lipca 2022 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

21 lipca 2022 r.

7.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

od 16 maja 2022 r. do 29 lipca 2022 r.

8.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 22 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu

od 22 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

1 sierpnia 2022 r. do godz.14.00

 

 

 

Podstawa prawna:

1. Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2022/2023 zostały określone w Zarządzeniu nr 5/2022 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2022/2023.

Autor: sekretariat |