DNI MATEMATYKI - konkurs!!!

07.03.2024 

 

 

 

 

 

DNI MATEMATYKI (14-15 marca 2024r.)

w Publicznej Szkole Podstawowej

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Matematycznego

Logika i Matematyka

Organizator: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

 

I. CELE KONKURSU:

 1. Popularyzacja matematyki wśród uczniów.
 2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.
 3. Kształtowanie umiejętności logicznego  i twórczego myślenia.
 4. Budzenie nawyku współzawodnictwa. popularyzowanie wiedzy matematycznej.
 5. Wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.
 6. Wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Klasy I-III

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klasy I-III Szkoły Podstawowej w Osieku.
 2. Konkurs polega na pisemnym rozwiązaniu testu w ciągu 45 minut. Treść testów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej w danej klasie i uwzględnia elementy edukacji matematycznej i logicznego myślenia.
 3. Konkurs przeprowadzają wychowawcy klas I – III.

 

Klasy IV-VIII

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klasy IV-VIII  Szkoły Podstawowej w Osieku.
 2. Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością treści programowych z matematyki przewidzianych dla danej klasy.
 3. Uczniowie w ciągu 45 minut rozwiązują  zadania otwarte.
 4. Chętnych uczniów prosimy o zgłoszenia do  p. J. Banaś, p. T. Zawada.
 5. Konkurs odbędzie się dnia  15 marca  2024r. o godz. 845.

 

III. KRYTERIA OCENY I NAGRODY:

Klasy I-III

 1.  Wygrywa uczeń, który uzyskał maksymalną liczbę punktów. Zwycięzcy otrzymują dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują słodką niespodziankę.

 

Klasy IV-VIII

 1. Oceny rozwiązanych zadań dokonuje jury powołane przez organizatora, według ustalonego kryterium punktowego.
 2. O kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów.
 3. Zwycięzcy z poszczególnych klas otrzymują dyplomy oraz cząstkowe oceny celujące. Pozostali uczniowie otrzymują oceny zgodne z zasadami oceniania.
 4. Uczeń z największą liczbą punktów procentowych w swojej klasie – dodatkowo nagrodę rzeczową (zestaw geometryczny – 7 częściowy) i tytuł MISTRZA LOGIKI MATEMATYCZNEJ.

 

Autor: Wychowawcy I-III oraz nauczyciele matematyki IV-VIII |