Budowa człowieka i jego zdrowie

06.06.2024 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu wiedzy „Budowa człowieka i jego zdrowie”

Konkurs realizowany jest w ramach obchodów Dnia Profilaktyki.

 

1.Cele główne:

 

 • rozwijanie pasji i zainteresowań,
 • wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych,
 • pogłębianie wiedzy na temat budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie

 

2. Cele szczegółowe:

 

 • rozwijanie pasji i zainteresowań, pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

pojęcie zdrowia, zasady higieny osobistej i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia

 i higieny jamy ustnej, zdrowego żywienia, znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka,  prawidłowego rozkładu dnia ucznia i odpowiednich form wypoczynku, radzenia sobie ze stresem, problematyki ochrony środowiska naturalnego, profilaktyki uzależnień (od nikotyny, alkoholu i narkotyków),  zapobiegania chorobom zakaźnym (szczególnie HIV/AIDS)

i cywilizacyjnym, zasad udzielania pierwszej pomocy

 • analizowanie związku pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia
 • wyjaśnianie zależności między organizmem a środowiskiem
 • wdrożenie zasady odpowiedzialności indywidualnej za własne zdrowie i świadomego wyboru
 •  propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, domu i środowisku pozaszkolnym
 • przedstawienie hierarchicznej budowy organizmu człowieka;
 • wyjaśnianie procesów biologicznych zachodzących w  organizmie człowieka;
 • wykazanie związku budowy poszczególnych układów z funkcją.

 

3. Zakres tematyczny Konkursu:

 

Uczestnicy będą mieli możliwość wykazania się umiejętnościami i wiedzą wynikającą

 z podstawy programowej kształcenia ogólnego na II etapie edukacyjnym, poszerzoną o treści pozaprogramowe.

 

Tematyka:

 • pojęcie zdrowia;
 • zasady higieny osobistej i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i higieny jamy ustnej;
 • zdrowe żywienie;
 • znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka;
 • prawidłowy rozkład dnia ucznia i odpowiednie formy wypoczynku;
 • radzenie sobie ze stresem;
 • problematyka ochrony środowiska naturalnego;
 •  profilaktyka uzależnień (od nikotyny, alkoholu i narkotyków); 
 • zapobiegania chorobom zakaźnym (szczególnie HIV/AIDS) i cywilizacyjnym;
 • zasady udzielania pierwszej pomocy;
 • elementy budowy układu krążenia, pokarmowego, oddechowego, nerwowego, hormonalnego, rozrodczego, układu ruchu, wydalniczego, skóry, narządów zmysłów - ich funkcje, związek budowy z funkcją.

 

 

4. Organizator: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

 

5. Termin przeprowadzenia konkursu: 10.06.2024r.- 4 godz. lekcyjna - 10.35 - sala nr 50

 

6. Uczestnictwo: Konkurs - dwie kategorie (po 5 osób z każdej klasy)

-  kl. VI, VII, VIII 

- kl. II LO 

7.  Forma: test ( wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz )

 

8. Sposób przeprowadzenia konkursu.

 Postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach

 zapewniających samodzielność pracy, pod nadzorem Komisji Konkursowej w składzie:

 przewodniczący, z/ca przewodniczącej i członek. Uczestnicy pracują z testem

 indywidualnie. Czas trwania konkursu: 45 min.

 

9. Nagrody.

 

Organizatorzy przewidują nagrody książkowe za I, II, III miejsce.

 

10. Literatura:

 

Przygotowując się do konkursu, wskazane jest korzystanie z :

 • podręczników szkolnych
 • encyklopedii, leksykonów ogólnych i tematycznych
 • INTERNETU
 • innej dostępnej literatury

 

 

Organizatorzy: Alina Sławińska-Kanach, Joanna Jur