Samorząd Uczniowski

 

 

Samorząd  Uczniowski
 
Publicznej Szkoły  Podstawowej
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  w Osieku
 
 
 
Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego
 
Celem działania SU jest:
stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;
pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;
organizowanie wolnego czasu uczniów.
 
Do głównych zadań SU należy:
przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;
występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;
udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską (stroiki świąteczne, akcje charytatywne, zbiórka surowców wtórnych i baterii).
uruchomienie „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej.