Statut

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

 

§ 1.

Zespół Szkół nosi nazwę Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku.

 

§ 2.

Siedziba Zespołu mieści się w Osieku przy ul. Wolności 24a.

 

§ 3.

Organem prowadzącym Zespół jest Miasto i Gmina Osiek.

 

§ 4.

W skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku wchodzą:

1)      Publiczne Przedszkole w Osieku;

2)      Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku;

3)      Publiczne Gimnazjum Osieku;

4)      Liceum Ogólnokształcące w Osieku;

5)       Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Osieku;

6)      Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Osieku.

 

§ 5.

Szkoły wchodzące w skład Zespołu noszą następujące nazwy:

 

1)      Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, Publiczne Przedszkole w Osieku;

2)      Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku;

3)    Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, Publiczne Gimnazjum Osieku;

4)      Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, Liceum Ogólnokształcące w Osieku;

5)      Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Osieku;

 6)      Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Osieku.

 

§ 6.

Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządów uczniowskich szkół wchodzących w skład Zespołu.

§ 7.

1. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem szkoły w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

2. W zespole tworzy się trzy stanowiska wicedyrektorów Zespołu.

3. Dyrektor Zespołu, za zgodę Burmistrza Miasta i Gminy Osiek, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

4. Powierzenie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwołania z tych stanowisk dokonuje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.

§ 8.

1. Zespół używa pieczęci zawierającej nazwę Zespołu, adres, numer telefonu/faxu.

2. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę szkoły zgodnie z §5, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pieczęć urzędowa szkoły wchodzącej w skład Zespołu nie zawiera nazwy Zespołu.

§ 9.

Zespół zatrudnia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

§ 10.

 Zespół może posiadać własny sztandar.

§ 11.

1. Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu posiada odrębny statut.

2. w zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu.

§ 12.

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane tylko w trybie właściwym dla jego uchwalenia.