Innowacja pedagogiczna: „Usprawnianie przez kreatywne działanie”

04.11.2022 

 

 

 

 

 

Innowacja pedagogiczna: „Usprawnianie przez kreatywne działanie” prowadzona będzie w Gabinecie zajęć specjalistycznych w roku szkolnym 2022/2023. Działaniami innowacyjnymi zostaną objęci uczniowie z klasy II, III, V, VI i VIII uczęszczający na zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia będą prowadzone blokowo, oddzielnie dla uczniów z poszczególnymi dysfunkcjami i będą odbywać się 1-2 razy w miesiącu od października 2022 r. do maja 2023 r.

 

  1. „Usprawnianie przez kreatywne działanie – zajęcia z elementami sztuk plastycznych dla uczniów kl. V i VI.

 

Celem zajęć prowadzonych w ramach Bloku A będzie wspomaganie rozwoju poznawczego, motorycznego, emocjonalnego i społecznego uczniów oraz usprawnianie zaburzonych funkcji i niwelowanie deficytów poprzez udział uczniów w zajęciach z elementami sztuk plastycznych.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach innowacyjnych uczniowie będą mogli poprawić swoją sprawność manualną poprzez swobodne posługiwanie się przyborami szkolnymi i plastycznymi, uczyć się samodzielnego podejmowania decyzji, rozwijać wrażliwość twórczą, wyrażać własne emocje, nabywać większej pewności siebie, poprawić koncentrację uwagi, rozwijać indywidualne zdolności i zainteresowania.

Formy, metody i techniki pracy podczas zajęć będą dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów.

Nauczyciele prowadzący zajęcia: Anna Winiarska, Wioletta Bańkowska

 

  1. „Usprawnianie mowy przez kreatywne działanie” – zajęcia z elementami ćwiczeń oddechowych, logorytmicznych, ortofonicznych, relaksacyjnych, fonacyjnych oraz artykulacyjnych dla uczniów kl. II i VIII.

 

Celem zajęć prowadzonych w ramach Bloku B będzie usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach innowacyjnych uczniowie będą mogli usprawnić swoje narządy artykulacyjne, wzmocnić funkcje słuchowe i oddechowe, skorygować nieprawidłowości oraz porozumiewać się z otoczeniem w pełniejszy sposób.

Formy, metody i techniki pracy podczas zajęć będą dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Joanna Jur

 

  1. „Usprawnianie przez kreatywne działanie”.

 „Przez książkę do serca” – zajęcia dla ucznia kl. III.

 

      Główne cele zajęć, prowadzonych w ramach Bloku C to: kształtowanie osobowości i wspieranie rozwoju ucznia, wzmacnianie poczucia jego wartości, pomaganie w rozwiązywaniu i pokonywaniu trudności, stwarzanie możliwości wyrażania własnych emocji, myśli, uczuć, rozmawiania o sobie, swoich potrzebach i problemach, rozwijanie wyobraźni oraz zainteresowań czytelniczych.

Uczestnicząc w zajęciach uczeń nauczy się rozpoznawać i nazywać zachowania i emocje swoje oraz innych osób, pokonywać przeszkody i rozwiązywać konflikty bez używania przemocy, dostrzegać w sobie pozytywne cechy oraz własną wartość, pozna zachowania właściwe, zgodne z przyjętymi normami społecznymi i moralnymi oraz różne konstruktywne metody na opanowanie złości i agresji, pogłębi swoje zainteresowania i zdolności.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Michał Sucharzewski